การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาทฯ วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท

เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในระดับภูมิภาค (Provincial Education Data : PED) เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ยกระดับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาท เพื่อการจัดการศึกษาและรองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Link : ตารางจัดเก็บข้อมูลสารเทศทางการศึกษาทั้ง 20 ตาราง
Link : ตารางจัดเก็บข้อมูลสารเทศทางการศึกษา (ปฐมวัย)

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger