นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุธิชา

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำโดย นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุธิชา โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2566-2568 เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ปัจจุบัน ได้สิ้นสุดลงในปีการศึกษา 2565 โดยใช้กระบวนการ SWOT ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตลอดจนการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลสุธิชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท