ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Unknown column 'inclusive_language_score' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `inclusive_language_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '2203', 'post', 'https://www.cntpeo.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/', NULL, '90', '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.cntpeo.go.th/wp-content/uploads/2023/09/S__28737730_0-722x1024.jpg', NULL, 'first-content-image', NULL, 'https://www.cntpeo.go.th/wp-content/uploads/2023/09/S__28737730_0-722x1024.jpg', NULL, 'first-content-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'ผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566', NULL, NULL, NULL, NULL, '1', '2', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2023-09-19 03:26:48', '2023-09-19 03:24:22', '2', '224:e326a2e5e51ffde4d9eed1f610639c5f', '2023-09-25 00:07:30', '2023-09-25 00:07:30')

ผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ศธจ.ชัยนาท