ภารกิจหน้าที่

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไว้ดังนี้

ควบคุม กำกับ ดูและ ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้มีศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ ประสานเกี่ยวกันกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ส่งเสริมสนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านกากรศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์

สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ปฏิบัติงานเลขานุการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักศึกษา

นางกัลยา  เทียนกล่ำ

นางกัลยา เทียนกล่ำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวลัดดา  พันธ์ใจธรรม

นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเนย  เขียวอุบล

นางสาวเนย เขียวอุบล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ข่าวสารและกิจกรรม

ศธจ.ชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 0-5641-0671
โทรสาร : 0-5641-0672
Email : chainat.peo@gmail.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์, 8:30-16:30

ส่งข้อความถึงเรา