การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธจ.ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • O1 – โครงสร้าง
  • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  •  
 • O2 – ข้อมูลผู้บริหาร
  • แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  • ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 • O3 – อำนาจหน้าที่
  • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 • O5 – ข้อมูลการติดต่อ

  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

  • ที่อยู่ของหน่วยงาน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขโทรสาร
  • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 • O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 • O8 – Q&A
  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
  • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • O9 – Social Network
  • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
  • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเซ็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • O10 – แผนดำเนินงานประจำปี
  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 • O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยย่างไร เป็นต้น
 • O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • O15 -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • O17 – E-Service
 • O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดู
 • O23 – สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O34 – เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร