กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวลัดดา  พันธ์ใจธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกิตติชัย  พงษ์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา

จำนวนนักเรียนในระบบ

10 มิ.ย. 2561

10 พ.ย. 2561

ประเภทสามัญศึกษา

 1. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
 2. โรงเรียนถาวรวิทยา
 3. โรงเรียนวัฒนะโชติ
 4. โรงเรียนอนุบาลสุธิชา
 5. โรงเรียนอนุบาลณัฐชา
 6. โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
 7. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร
 8. โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ
 9. โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

ประเภทนานาชาติ

 1. โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
 1. โรงเรียนกวดวิชาคณิตป้าปุญ
 2. โรงเรียนกวดวิชาศุภโชค (สาขาคุมอง)
 3. โรงเรียนกวดวิชาครูปณิธานชัยนาท
 4. โรงเรียนกวดวิชาอ่าน เขียน เรียนรู้ บ้านครูเจิด
 5. โรงเรียนกวดวิชาเต็มติวเตอร์
 6. โรงเรียนกวดวิชา อ.จ๊อย
 7. โรงเรียนกวดวิชา เค แอนด์ เอ็ม ติวเตอร์
 8. โรงเรียนกวดวิชา สุ จิ ปุ ลิ
 9. โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ชำเลียง
 10. โรงเรียนกวดวิชาครูตาลติวเตอร์
 11. โรงเรียนกวดวิชาภาษาจันทรรัตน์ชัยนาท
 12. โรงเรียนกวดวิชาครูแก่
 13. โรงเรียนกวดวิชาเก่งรู้
 14. ชัยนาทการดนตรี
 15. โรงเรียนกวดวิชาเราทำได้
 16. โรงเรียนกวดวิชาธรรมชาติและภาษา
 17. ชัยนาทสอนขับรถยนตร์
 18. โรงเรียนกวดวิชาครูอดิศักดิ์
 19. โรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตน้อย
 20. โรงเรียนกวดวิชาชัยนาทเลิร์นนิ่งเซนเตอร์
 21. โรงเรียนกวดวิชาครูวันเพ็ญ
 22. ดนตรีออแกนคลาสสิค
 23. โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทอิงลิช
 24. โรงเรียนกวดวิชาสปีด คอนเซ็ปต์
 25. โรงเรียนกวดวิชาแฮปปี้ สมาย
 26. โรงเรียนกวดวิชาพรประเสริฐ
 27. โรงเรียนกวดวิชาภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
 28. โรงเรียนกวดวิชาครูจงกล
 29. โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ยุ้ย
 30. โรงเรียนกวดวิชาเดอะซาเวียร์