ภารกิจหน้าที่

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกลุ่มอำนวยการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไว้ดังนี้

รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด

ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน

ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศธจ.ชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 0-5641-0671
โทรสาร : 0-5641-0672
Email : chainat.peo@gmail.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์, 8:30-16:30

ส่งข้อความถึงเรา