Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้อง เป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน

👉👉 สำหรับชาวไทย ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ww.ksp.or.th (ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อน) จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์

👉👉สำหรับชาวต่างประเทศ ให้สถานศึกษาดำเนินการยื่นขอ เลขประจำตัว 13 หลัก ของชาวต่างประเทศผ่านระบบ KSP School (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน) เมื่อได้รับเลขประจำตัวแล้วให้ตรวจสอบ สถานะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านทางระบบ KSP School ระบบ KSP self-Service เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์
👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

👉👉 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต >>> คลิก

เว็บไซต์คุรุสภาจังหวัดชัยนาท >>> http://site.ksp.or.th/home.php?site=chainat

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (ชายและหญิง) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสถา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสถา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

คลิก >>>  รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน
>>>ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิ สอวน. เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (The Seventeenth International Junior Science Olympiad: 17th IJSO)

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17
รายละเอียดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิการช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บันทักข้อความ การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(.PDF)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Download => Link : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (.PDF)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2).PDF